Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: 11 nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy

14:45 03/05/2023

Tại Chương VI, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra quy định cụ thể về công tác “Quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý”.

Cụ thể, tại Điều 44, Chương VI của Luật đã quy định rõ 11 nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy bao gồm: 

Một là. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma túy. 

Hai là. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. 

Ba là. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống ma túy. 

Bốn là. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

Năm là. Thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.  Sáu là. Tổ chức đấu tranh phòng, chống ma túy. 

Bảy là. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy. 

Tám là. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về phòng, chống ma túy. 

Chín là. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy. 

Mười là. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. 

Mười một là. Khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

          Về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy, tại Điều 45 của Luật quy định rõ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi  nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống ma túy. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của  mình, thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông