Cục Hải quan Hải Phòng tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, doanh nghiệp

17:16 20/11/2022

Với mục tiêu quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật; xác định tiếp cận pháp luật không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chủ động của mỗi người dân, doanh nghiệp để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 9412/KH-HQHP yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng

Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của thành phố và yêu cầu, điều kiện thực tế tại đơn vị. Triển khai sâu rộng, kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, bằng các hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp và gắn với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác liên quan công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế...nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và khả năng sử dụng pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp cụ thể, tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm cho từng đơn vị thuộc và trực thuộc. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp nổi bật như: thường xuyên rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện điều kiện cần thiết cho người dân, doanh nghiệp có thể chủ động tiếp cận thông tin pháp luật; quy định về trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp.

Tăng cường các hoạt động quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thông tin, truyền thông bằng các hình thức phù hợp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội và sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp; cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật tới người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật mang lại hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng đường dây nóng, Quy chế tiếp nhận, giải quyết vướng mắc của Cục Hải quan, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ tư vấn, phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp tại các đơn vị nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho người dân, doanh nghiệp.

Thường xuyên rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các thông tin pháp luật; thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Song song đó, thực hiện đầy đủ trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế và tổ chức các hoạt động nhân ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định, kế hoạch hàng năm của UBND thành phố, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan .

Mặt khác, đánh giá, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng, biểu dương các mô hình, sáng kiến hữu ích, các tập thể và cá nhân thuộc Cục tích cực, có thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.

Tham mưu thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thuộc Cục, đặc biệt là các công chức thuộc Ban Chỉ đạo phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và Tổ tư vấn, hỗ trợ giải đáp vướng mắc tại các đơn vị.

Chủ động tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan; phối hợp với các Chi cục, các đơn vị thực hiện rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hỗ trợ trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông