Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hải Phòng: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên

14:40 31/05/2022

Thời gian qua, triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên (CBĐV), Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hải Phòng đã chú trọng tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn và đoàn viên về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022; tham gia tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng với đó, tuổi trẻ nhà trường đã tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND qua các thời kỳ do Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức; hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa triển khai Chỉ thị 42 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ TW Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lế lối công tác của cán bộ Đoàn” và Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” cũng được Đoàn trường đẩy mạnh với nhiều việc làm cụ thể.

Các hoạt động phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng được Đoàn trường nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường và Ban Thường vụ Thành đoàn. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng đoàn viên có nhiều đổi mới.

Nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn Trường Đại học Hải Phòng đã thành lập nhiều tổ, đội, nhóm khảo sát tình hình dư luận xã hội trong sinh viên; tích cực ứng dụng CNTT, sử dụng mạng xã hội để kịp thời tuyên truyền các thông tin chính thống, chính xác của Đảng, nhà nước, thành phố và của tổ chức Đoàn, Hội đến đông đảo CBĐV.

Đặc biệt, trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị lớn của thành phố và đất nước, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường đã thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông