Hải Phòng quyết liệt triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14:47 21/03/2023

Để thực hiện ngay, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; Chủ tịch UBND TP - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP vừa có văn bản về việc triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg gửi Giám đốc CATP, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt Đề án 06/CP và Chỉ thị số 05/CT-TTg tới từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quản lý của cơ quan, đơn vị để thực hiện; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân cùng thực hiện.

Trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 24-2-2023 của UBND TP về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố.

Tập trung rà soát cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn, hoàn thành trong tháng 6-2023.

CAQ Kiến An cấp CCCD lưu động tại nhà cho người già yếu

Mặt khác, lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính (TTHC) gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; từng bước hình thành công dân số, xã hội số.

Tổ chức rà soát, đánh giá và tái cấu trúc lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi Sở TT&TT tổng hợp, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hoàn thành trong tháng 6-2023.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định; bảo đảm thực hiện gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định...

Trong quá trình giải quyết TTHC không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo quy định

Trên cơ sở kết quả công bố của các bộ, ngành, trung ương đối với 39 TTHC đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, trình Chủ tịch UBND TP công bố, công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC.

Đảm bảo việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong CSDLQG về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định.

Tích hợp các thông tin trong CSDLQG về dân cư, thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân

Riêng CATP, Chủ tịch UBND TP giao khẩn trương xây dựng dự thảo Tờ trình trình Ban Cán sự Đảng UBND TP để trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại Hải Phòng năm 2023 và những năm tiếp theo. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20-3-2023.

Có Văn bản chỉ đạo, quán triệt tới các đơn vị Công an trên địa bàn thành phố và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú.

 CAQ Kiến An hỗ trợ, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng số cho người dân

Nghiên cứu, ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác CSDLQG về dân cư; tích hợp các thông tin trong CSDLQG về dân cư, thẻ CCCD và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 1-1-2023.

Thời gian hoàn thành trong tháng 3-2023. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức không yêu cầu xác nhận CMND 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, thu học phí. Thời gian hoàn thành trong tháng 3-2023.

Hướng dẫn tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID bảo đảm thời gian thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Đối với các dịch vụ công thiết yếu, CATP chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11-3-2022 của UBND TP; bảo đảm thực hiện hoàn thành trong tháng 6-2023. Chỉ đạo các Tổ công tác Đề án 06/CP cấp huyện, xã thường xuyên thực hiện thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật làm sạch các dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo hướng dẫn của Bộ Công an, cơ quan có liên quan.

Mặt khác, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ trước ngày 17 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP qua CATP để tổng hợp…

 CAQ Kiến An hỗ trợ, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng số cho người dân

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBNĐ TP cũng giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND TP hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình điện tử để thực hiện các nghiệp vụ dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Từ đó, tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác chức năng kết nối CSDLQG về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố để phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công theo quy định. Đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Tuổi trẻ phường Thượng Lý (Hồng Bàng) chung tay đẩy mạnh chuyển đổi số

Chủ động phối hợp với CATP, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra đánh giá an toàn Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND TP Đề án về chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, để trình HĐND TP phê duyệt, ban hành Nghị quyết về cơ chế ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thời gian hoàn thành trong tháng 6-2023.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất kiện toàn về mô hình, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06/CP nói riêng. Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND TP xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả về đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao; gửi Sở Nội vụ để tổng hợp chung vào Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao của thành phố.

Văn phòng UBND TP phối hợp cùng CATP, Sở TT&TT thường xuyên rà soát, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND TP để chỉ đạo thực hiện. Căn cứ kết quả, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét trách nhiệm cụ thể người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương nếu giải quyết chậm trễ, không đảm bảo yêu cầu đề ra…

Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND TP (qua CATP - cơ quan thường trực Đề án 06/CP và Sở TT&TT để tổng hợp), xem xét, giải quyết.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông