Lực lượng Xây dựng phong trào - Công an tỉnh Quảng Ninh: Hơn nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển

17:15 23/06/2020

Cách đây 53 năm, ngày 16-6-1967, lực lượng Xây dựng phong trào chính thức được thành lập. Cùng với Công an cả nước, trải qua 53 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Phòng xây dựng phong trào - Công an tỉnh Quảng Ninh đã khắc phục khó khăn, vượt qua gian khổ, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia vào công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cũng như xây dựng đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Tập thể phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Giai đoạn đầu mới thành lập, lực lượng Xây dựng phong trào với tên gọi Tổ Phong trào thuộc Phòng Nghiên cứu tổng hợp Ty Công an tỉnh Quảng Ninh. Dù còn non trẻ, biên chế mỏng, nhưng với tinh thần quyết tâm đánh giặc, lực lượng Xây dựng phong trào đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc của đế quốc Mỹ trước dư luận trong và ngoài nước nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm và ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Tại các khu sơ tán, các thôn, bản, lực lượng Xây dựng phong trào đã trực tiếp “cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu” với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù, tích cực thu gom, tiêu hủy truyền đơn, hàng tâm lý của địch; nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, vận động giáo dục những người có biểu hiện nghe theo luận điệu của địch. Cố gắng đó đã góp phần bảo vệ tình thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân giữ vững ý chí quyết tâm đánh thắng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược.

Năm 1970, phong trào bảo vệ trị an xây dựng xã vững mạnh được đẩy mạnh theo 4 tiêu chuẩn. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Xây dựng phong trào đã cùng với Công an các địa phương bám sát địa bàn, căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm dân cư của từng vùng để tham mưu, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, lực lượng Xây dựng phong trào được bố trí trực tiếp tại các điểm “nóng”, địa bàn biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc tôn giáo, trực tiếp phối hợp với lực lượng Công an địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, chống gián điệp, biệt kích xâm nhập, chống vượt biên trái phép, chống mê tín dị đoan, vận động đồng bào thiểu số định canh định cư; giáo dục nâng cao giác ngộ chính trị và tinh thần cảnh giác của các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, phòng chống các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chính sách tôn giáo để chống, phá cách mạng.

Sau khi đất nước thống nhất, để phù hợp với tình hình thực tế, ngày 10-3-1977, Giám đốc Ty Công an tỉnh Quảng Ninh ký quyết định số 55/QĐ-CA tách Tổ phong trào trực thuộc Phòng Nghiên cứu tổng hợp thành Ban Phong trào có nhiệm vụ theo dõi và hướng dẫn Công an các địa phương tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ trị an trên địa bàn toàn tỉnh. Trong suốt giai đoạn từ năm 1977 đến năm 1980, Ban Phong trào đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Ty Công an chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai nhiều biện pháp vận động quần chúng sát với đặc điểm, tình hình từng địa bàn, lĩnh vực; tham mưu triển khai xây dựng Tổ an ninh nhân dân; tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ giai đoạn 1976-1978.

Qua đó đánh giá những kết quả đạt được, đề ra phương hướng nhằm thúc đẩy phong trào phát triển ở những vùng xung yếu, củng cố cơ sở thôn, khe, bản vùng núi, dân tộc, biên giới, phát động phong trào 3 lực lượng thanh niên Quảng Ninh… góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tích cực tham gia vào cuộc cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Ngày 20-7-1981, Giám đốc Ty Công an Quảng Ninh ký Quyết định số 185/TCCB về việc tách Đội phong trào thuộc Phòng Nghiên cứu tổng hợp và thành lập Phòng Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ Giám đốc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Đến tháng 1-1984, Công an tỉnh Quảng Ninh sáp nhập bộ phận nghiên cứu khoa học Công an và xử lý tin tức vào Phòng Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Lúc này, cơ cấu tổ chức của đơn vị gồm 2 tổ công tác: Tổ Phong trào và Tổ Nghiên cứu khoa học Công an.

Tháng 9-1987, để hoàn thiện, nâng cao chất lượng một bước về tổ chức các đơn vị, địa phương, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị, trong đó có Phòng Xây dựng phong trào, nghiên cứu khoa học Công an sáp nhập vào Văn phòng tổng hợp Công an tỉnh thành một tổ công tác nghiệp vụ về xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trực thuộc Giám đốc, có nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp.

Ngày 30-6-1994, Bộ Nội vụ có quyết định số 575/QĐ-BNV về việc “Tách tổ nghiên cứu, hướng dẫn công tác phong trào bảo vệ ANTQ thuộc Phòng Tham mưu tổng hợp để thành lập Phòng Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trực thuộc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Thực hiện quyết định của Bộ, ngày 8-8-1994, Giám đốc Công an tỉnh ký, ban hành Quyết định số 388/QĐ thành lập Phòng Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, phòng đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; phong trào tự quản về ANTT phát triển mạnh mẽ trên khắp địa bàn tỉnh.

Trong suốt 53 năm xây dựng và trưởng thành, từ một tổ công tác biên chế thuộc Phòng Nghiên cứu tổng hợp của Ty Công an, trải qua từng giai đoạn cách mạng với những biến động về tổ chức, biên chế, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ những người làm công tác phong trào luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác được giao.

Với những thành tích đó, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Ninh đã vinh dự nhiều lần được lãnh đạo các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen và 7 lần được Bộ Công an tặng danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng”.

Song hành cùng sự phát triển của đất nước, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã và đang góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống của nhân dân.

Lực lượng xây dựng phong trào Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trở thành sợi dây kết nối giữa hệ thống chính trị với các lực lượng quần chúng nhân dân, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo tốt tình hình ANTT, phục vụ mụ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

PHẠM YẾN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông