Quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

01:59 09/10/2014

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Hải Phòng và Đảng ủy Công an Trung ương, sáng 7-10, Đảng ủy Công an thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và các băn bản hướng dẫn về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) cho cán bộ chủ chốt. Đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung của: Chỉ thị số 36, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Thông tri số 18-TT/TU ngày 31-7-2014 của Thành ủy Hải Phòng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban chấp hành TW về ban hành quy chế bầu cử trong Đảng; Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 25-9-2014 của Đảng ủy CATW về Đại hội Đảng các cấp trong CAND; Kế hoạch của Đảng ủy CATP về Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng CAHP...

Việc tổ chức hội nghị giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, lực lượng CAHP nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 36 và các văn bản hướng dẫn. Qua đó, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy lãnh đạo từng đơn vị sẽ chỉ đạo cán bộ, đảng viên tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, chi bộ; đồng thời đề ra kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng như đảm bảo việc tổ chức đại hội Đảng các cấp đúng tiến độ thời gian, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

MP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông