Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

16:21 12/11/2020

Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã Trực Hùng (Trực Ninh) đã thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

UBND xã đã tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg, ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 12-6-2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quyết định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được đánh giá bằng 5 tiêu chí.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong 5 tiêu chí, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn tổ hòa giải, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên. Đến nay, xã có 25 tổ hòa giải với 150 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã kịp thời giải quyết các tranh chấp, xích mích ngay từ cơ sở. Đến nay, xã không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trong thực hiện quy chế dân chủ, mọi công việc, kế hoạch của xã được công khai, căn cứ theo đó, chính quyền địa phương phát động các phong trào thi đua để cán bộ, nhân dân thực hiện.

Thông qua việc đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng đã giúp xã có điều kiện nắm bắt, nhìn nhận toàn diện hơn về thực trạng triển khai các nhiệm vụ giải quyết các vụ việc hành chính - tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, có điều kiện nhận diện và khắc phục hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững, dân chủ, hiện đại, văn minh.

Thời gian tới, cùng với đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện của địa phương, xã Trực Hùng lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động; thực hiện đồng bộ, có chất lượng các tiêu chí; đồng thời, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

BND

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông