Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động: Quy định về công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động

09:45 27/12/2023

Điều 27, Chương III, Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15, được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XV, ngày 14-6-2022, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về công tác “Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động”.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; huấn luyện quân sự, võ thuật và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; khuyến khích phát triển tài năng để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát cơ động. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được tổ chức theo biểu biên chế và bố trí sử dụng phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng đơn vị, lực lượng. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Cùng với việc kế thừa quy định của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động về đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Điều này của Luật Cảnh sát cơ động đã bổ sung thêm quy định về bố trí, sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Do đây là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự; yêu cầu về sức mạnh thể chất, tinh thần, kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị đòi hỏi cao hơn so với các lực lượng khác trong trong Công an nhân dân. Vì vậy, việc bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động cần phải đảm bảo sự phù hợp về độ tuổi, khả năng chuyên môn theo đặc thù hoạt động của từng lực lượng thuộc Cảnh sát cơ động.

Cùng với đó, việc quy định biểu biên chế là căn cứ để xác định quy mô, cơ cấu, biên chế quân số bảo đảm cho Cảnh sát cơ động có đủ quân số để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Do đó, điều luật đã quy định: “Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được tổ chức theo biểu biên chế và bố trí sử dụng phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động của từng lực lượng”. Nội dung quy định này cũng phù hợp với Đề án hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, Đề án đã xác định nhiệm vụ tăng cường đủ biên chế, quân số để Cảnh sát cơ động đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được Luật giao tại khoản 2 Điều này, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BCA.

Việc bố trí sử dụng hạ sỹ quan nghiệp vụ; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật thực hiện theo quy định của Bộ Công an về khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an và các quy định về quản lý biên chế trong Công an nhân dân; chiến sĩ nghĩa vụ bố trí, sử dụng theo Thông tư số 71/2019/TT-BCA ngày 10/12/2019; quy định độ tuổi, thời gian công tác một số lĩnh vực đặc thù và biểu biên chế Cảnh sát cơ động đảm bảo thống nhất với quy định hiện hành, phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng đơn vị, vị trí công tác.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông