Chuyên mục Luật Cư trú - Phần IV: 6 phạm vi điều chỉnh của Nghị định 62/CP

19:07 13/07/2022

Trong quá trình xây dựng Luật Cư trú năm 2020, nhiều quy định của Nghị định số 31/2014/NĐ-CP và các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú đã được luật hóa. Do vậy, về phạm vi điều chỉnh, tại Điều 1, Chương I, Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 06 nội dung được giao trong Luật Cư trú năm 2020, gồm:

Một là. Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển.

Hai là. Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.

Ba là. Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân.

Bốn là. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú.

Năm là. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

Sáu là. Xây dựng, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú, thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ Cơ sở dữ liệu về cư trú cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về đối tượng áp dụng, tại Điều 2, Chương I, Nghị định này quy định cụ thể như sau:

          Nghị định này chỉ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Việc đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và Nghị định này chỉ áp dụng đối với công dân Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với người nước ngoài thì được quản lý cư trú theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông