Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về ANTT đối với xã NTM, huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025

21:32 19/04/2024

Thực hiện nghiêm các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 666/TTg-QHĐP ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và qua nghiên cứu tổng hợp báo cáo kiến nghị, đề xuất của Công an các địa phương, Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn 04/HD-BCA-V05 ngày 18/3/2024 về thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về ANTT đối với xã NTM, NTM nâng cao, huyện NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
 Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng V05 phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM năm 2023 tại CAHP

Xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về QP&AN trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 khi đạt đủ 8 nội dung tại thời điểm đề nghị xét, công nhận, gồm: Hằng năm, Đảng ủy xã có nghị quyết, UBND xã có kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 5% so với năm trước (riêng đối với các xã chỉ xảy ra từ 5 vụ trở xuống một năm thì phải kiềm chế hoặc kéo giảm trong 2 năm liên tiếp); TNXH, tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước (trừ trường hợp bất khả kháng).

Có một trong các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm TTATGT; PCCC, CNCH gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Không thuộc địa bàn xã phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội theo Quyết định số 8793/QĐ-BCA ngày 26/12/2023 của Bộ Công an về ban hành Tiêu chí xác định địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tập thể Công an xã được đánh giá, xếp loại “Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Đối với xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về QP&AN trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 khi đạt đủ 3 nội dung sau tại thời điểm đề nghị xét, công nhận: Đạt các nội dung tại điểm a, b, c, đ, g, h khoản 1 của văn bản này. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng). Có một trong các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm TTATGT, PCCC, CNCH và có mô hình có sử dụng camera phục vụ công tác bảo đảm ANTT gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đối với huyện đạt chỉ tiêu 9.4 thuộc tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - ANTT-Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 khi đạt đủ các nội dung sau tại thời điểm đề nghị xét, công nhận: Hằng năm, huyện ủy có nghị quyết, UBND huyện có kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT; chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

100% số xã trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về QP&AN trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có ít nhất 10% tổng số xã trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về QP&AN trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với các huyện đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã không cần đạt nội dung này).

Số vụ phạm tội về TTXH trên địa bàn huyện giảm ít nhất 5% so với năm trước; TNXH, tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước (trừ trường hợp bất khả kháng).Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật trên địa bàn huyện (như nội dung điểm c khoản 1 của văn bản này).

 Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn công tác Bộ Công an đánh giá thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM năm 2023 tại Hải Phòng

Đối với huyện đạt chỉ tiêu 9.1 thuộc tiêu chí số 9 về ANTT - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 khi đáp ứng đủ các nội dung sau tại thời điểm đề nghị xét, công nhận: Đạt các nội dung tại khoản 3 của văn bản này.Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về QP&AN trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ giao Công an cấp tỉnh báo cáo bộ (qua V05) kết quả đánh giá, xác nhận mức độ đạt chỉ tiêu về ANTT khi đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Bộ cũng giao V05 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí ANTT; trong trường hợp cần thiết, báo cáo lãnh đạo bộ thành lập đoàn đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí về ANTT trước khi UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế kết quả thực hiện đối với đơn vị cấp huyện đủ điều kiện để đề nghị xét, công nhận.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 06/HD-BCA-V05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về ANTT đối với xã NTM, NTM nâng cao và huyện NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện các tiêu chí về ANTT cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được thấp hơn mức quy định của Hướng dẫn này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông