Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động: Trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với Cảnh sát cơ động

00:21 31/12/2023

Điều 31, Chương IV, Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15, được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XV, ngày 14-6-2022, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận”.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về Cảnh sát cơ động; giám sát việc thực hiện pháp luật về Cảnh sát cơ động; hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Điều luật này được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Luật quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về Cảnh sát cơ động; giám sát việc thực hiện pháp luật về Cảnh sát cơ động; hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát cơ động liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân. Do đó, yêu cầu giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng.

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức của Nhân dân, việc quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận và tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cảnh sát cơ động là cần thiết.

Nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ là việc thực hiện chính sách, pháp luật của Cảnh sát cơ động có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên mà không bao gồm các hoạt động nghiệp vụ của Công an nhân dân.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông