Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động: Trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh đối với Cảnh sát cơ động

16:56 29/12/2023

Điều 30, Chương IV, Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15, được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XV, ngày 14-6-2022, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Theo đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an quy hoạch quỹ đất phù hợp để xây dựng trụ sở đóng quân, thao trường huấn luyện cho Cảnh sát cơ động. Hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với khả năng của địa phương và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thờ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cảnh sát cơ động; ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh và lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do vậy, tại khoản 1, Điều 30 Luật Cảnh sát cơ động quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an quy hoạch quỹ đất phù hợp để Cảnh sát cơ động xây dựng trụ sở đóng quân, thao trường huấn luyện là phù với quy định của Luật Đất đai.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp giữa Bộ Công an và chính quyền địa phương trong việc quy hoạch quỹ đất an ninh phục vụ xây dựng trụ sở đóng quân, thao trường huấn luyện phù hợp với đặc thù công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Tại Điều 30 này của Luật cũng quy định về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với khả năng của địa phương nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương trong hỗ trợ cho hoạt động của Cảnh sát cơ động; góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy định này cũng phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Việc quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật Công an nhân dân, theo đó "Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật".

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông